Pravidla ochrany soukromí

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "GDPR") zástupcům zákazníků a obchodních partnerů společnosti JIP východočeská a.s.

Správce vašich údajů

JIP východočeská, a.s., se sídlemPardubice - Polabiny, Hradišťská 407, PSČ 53352,

IČO: 27464822, DIČ: CZ27464822, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2413, jako správce Vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

JIP východočeská a.s. je součástí skupiny JIP. Seznam společností skupiny JIP je uveden zde. Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci skupiny. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, mohou být Vaše osobní údaje předávány společnostem ve skupině.

Typy zpracování

Poskytnutí osobních údajů pro základní účely (dodání zboží, fakturace) je povinné, bez jejich poskytnutí by nebylo možné naše služby poskytovat. K jejich poskytnutí tedy nepotřebujeme Váš souhlas. Oprávněný zájem pro využití těchto dat vždy velmi pečlivě posuzujeme.

Vaše osobní údaje zpracováváme těmito způsoby:

 • plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv,
 • splnění našich povinností, které nám ukládají právní předpisy
 • zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven), rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku,
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
 • marketingové činnosti a akce, včetně pořizování fotografických záznamů a jejich následného využití
 • call centrum, hovor může být monitorován nebo nahráván, nahrávky uchováváme maximálně 30 dní.
 • monitoring našich provozoven pomocí kamerových systémů - oblast monitorovaná kamerami je vyznačena.

Účely zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

 • plnění povinností vyplývajících ze smluv;
 • plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb;
 • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
 • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů;
 • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů;
 • pořádání obchodních akcí a kurzů;
 • personalizovaného přístupu k našim internetovým službám;
 • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využíváváme Vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na neautomatizovaném rozhodování, a to do doby, než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

Identifikační údaje

Abychom Vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: IČO, DIČ, jméno, příjmení, titul, firma, sídlo firmy, adresa provozovny, pozice ve firmě.

Kontaktní údaje

Abychom Vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.

Údaje o odborném zaměření

Abychom vám mohli poskytnout informace o produktech, které odpovídají Vašemu odbornému zaměření, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: typ provozovny a kapacita provozovny

Údaje o využívání internetových služeb

Abychom mohli přizpůsobovat obchodní informace Vašemu zájmu, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: záznamy o využívání našich internetových služeb, IP adresy zařízení a identifikátory cookies.

Příjemci Vašich údajů

Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme další zpracovatele (dodavatele IT technologií a služeb: skladové hospodářství, účetnictví, plánování dopravy, monitoring vozidel, informační manažerský systém, docházkový systém, evidence majetku, správa poštovního serveru, e-shop, mobilní operátor, poštovní služby, správa telefonní ústředny), a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Na základě odběratelem uděleného souhlasu poskytujeme data z prodejních dokladů dodavateli, který se na základě smlouvy stává zpracovatelem dat a smí data zpracovat pouze pro vlastní potřebu a za účelem uděleného souhlasu.

Na základě oprávněného zájmu poskytujeme data tabákovým firmám z prodejních dokladů odběratelů za účelem zpracování a vyhodnocení vyhlášených akcí na tabákový sortiment a případně přidané hodnoty.

Na základě oprávněného zájmu poskytujeme data z prodejních dokladů odběratelů za sortiment Unilever-Algida za účelem vyúčtování a vyhodnocení slev a promočních akcí poskytovaných odběrateli

Na základě oprávněného zájmu poskytujeme data z prodejních dokladů odběratelů za sortiment Nektar Natura dodavateli za účelem zpracování a vyhodnocení slev poskytovaných odběratelům

Na základě oprávněného zájmu poskytujeme data z prodejních dokladů klíčových odběratelů (síť čerpacích stanic MOL, BENZINA, OMV, SHELL, EURO OIL, EUROBIT, KM-PRONA, PETRA PRIM, ROBIN OIL, UNIXAN a společnosti ARAMARK, COMPASS GROUP, SODEXO, JLV a JPSERVIS a CHACHAR CATERING)

Na základě oprávněného zájmu poskytujeme data z prodejních dokladů odběratelů z transferových objednávek za sortiment (STOCK BOZKOV, BROWN FORMAN, JAN BECHER, BOHEMIA SEKT, KOFOLA, KARLOVARSKE MINERALNI VODY, RED BULL, SAMSON, UNILEVER, VITANA, HUGLI FOOD, NESTLÉ, PODRAVKA, LA FOOD, DR.OETKER, LABETA, KASIA VERA, TOP GASTRO a Mr. PEPPRNA), tak aby mohli dodavatelé plnění odběratele zpětně prověřit. O této skutečnosti je odběratel při sepsání transferové objednávky informován

Na základě oprávněného zájmu poskytujeme data z prodejních dokladů odběratelů maloobchodních sítí (PLUS JIP, ESO MARKET, PARTNER, BRNENKA, LAGARDERE, VALMONT, UGO a AMCO) za účelem zpracování a vyhodnocení slev, promočních akcí a případně maloobchodních bonusů

Na základě našeho oprávněného zájmu poskytujeme pravidelně společnosti Imperial Tobacco CR data z prodejních dokladů odběratelů a data, která mohou obsahovat i základní identifikační údaje fyzické osoby, a to za účelem zajištění řádných dodávek tabákových výrobků našim zákazníkům, předání dat k zpracování údajů o trhu tabákových výrobků a přizpůsobování tabákových výrobků potřebám trhu výrobci, stanovení prodejních cílů a bonusových programů pro prodejce tabákových výrobků a kontrolu jejich plnění a za účelem plnění našich smluvních povinností. Berte prosím na vědomí, že v případě, kdy by JIP tato data nepředával, nebylo by možné zahrnout zákazníky JIP do obchodních cílů a bonusových programů společnosti Imperial Tobacco CR.

Na základě oprávněného zájmu poskytujeme data z prodejních dokladů odběratelů, když výrobce nebo distributor nařídí stažení určitého výrobku nebo šarže z trhu, a to za účelem zpracování a zpětného vyúčtování

Se všemi dodavateli, kterým poskytujeme nebo budeme poskytovat data z prodejních dokladů, máme smluvně ošetřeno, že se stávají zpracovateli dat podle GDPR a data mohou použít pouze pro vlastní potřebu a pouze za účelem, pro který jim byla data poskytnuta.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Doba zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy maximálně 10 let od posledního uskutečněného prodeje.

Po ukončení smluvního vztahu výpovědí ze smlouvy nadále zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek, je doba uložení Vašich osobních údajů maximálně 5 let od udělení souhlasu.

Jakmile uplyne doba uložení Vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování Vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování Vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

Právo na přístup ke svým údajům a Vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou na sídlo firmy nebo zaslanou elektronicky na gdpr@jip-napoje.cz.

Pokud máte otázky, napište nám na gdpr@jip-napoje.cz. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.